Regeringen beslutade idag om en proposition, Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg, som innebär en förenkling för nationella fartyg genom ett moderniserat och utvecklat regelsystem.

Det sker just nu en stor översyn av reglerna för nationella fartyg och där finns ett behov av ett förenklat tillsynssystem som är anpassat till de fartyg som endast omfattas av svenska regelverk. Propositionen innebär att svenska rederier kommer att få utföra egenkontroll på sina fartyg där resultatet ska rapporteras till Transportstyrelsen.
Kraven på så kallad fartcertifikat (bevis om sjövärdighet) och fribordcertifikat utgår dels från fartygets användningssätt och dels från fartygets storlek. Det föreslås nu i propositionen en förenkling genom att bruttodräktighet, som anger fartygets storlek, ersätts med längdmått.
Propositionen öppnar även för att Transportstyrelsen kan få delegera utfärdande och förnyande av vissa svenska certifikat till aktörer som till exempel varv, konsultfirmor och andra aktörer. Det föreslår även ett förtydligande att brister som upptäcks vid tillsyn, men som inte påverkar fartygets sjövärdighet, inte ska utgöra ett hinder att utfärda certifikat.