På större skärgårdsfartyg krävs det att däcksman har behörigheten matros inre fart. För att få behörigheten krävs 9 månaders däckstjänstgöring på fartyg med en bruttodräktighet om minst 70, varav minst 4,5 månader skall vara på fartyg i inre fart. Man kan också få sin tjänstgöringstid genom att gå på sjömansgymnasie.

För att arbeta som däcksman på ett mindre skärgårdsfartyg krävs inte ha någon formell utbildning. En grundläggande säkerhetsutbildning ges av rederiet innan man börjar tjänsten. Vissa rederier kan dock ha kravet att däcksman har en Basic Safety-utbildning innan anställning.

För att vara befälhavare på de minsta skärgårdsfartygen upp till 40 brutto krävs behörigheten begränsat fartygsbefälklass VIII inre fart. En klass VIII är 100 utbildningstimmar och tjänstgöringstiden för att få ut behörigheten är minst 12 månader som befälhavare på handelsfartyg i inre fart vars skrov har en längd om minst 6 meter.

För att vara befälhavare på fartyg 40 till 70 brutto i inre fart krävs fartygsbefälklass VIII inre fart samt 12 månaders däckstjänstgöring på fartyg minst 20 brutto, varav minst 6 månader på fartyg i inre fart. Tjänstgöringen ska ha besått av uppgifter som har samband med vakthållning på bryggan och skett under uppsikt av ett fartygsbefäl med nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget. De 6 månaderna måste styrkas med intyg från rederiet. Man kan också få ut behörigheten genom att ha fullgjort 24 månaders däckstjänstgöring i inre fart på den fartygstyp behörigheten avser, och inför fartygsinspektör ha avlagt prov i att upprätthålla fartygets säkerhet.

Behörigheten fartygsbefälklass VIII kan också erhållas efter 36 månaders tjänstgöring varav minst 12 månader på fartyg i inre fart.

För att vara befälhavare på fartyg upp till 150 brutto inre fart krävs efter fullgjord utbildning fartygsbefälklass VII att ha fullgjort däckstjänstgöring minst 12 månader på fartyg med brutto minst 70, varav minst 6 månader på handelsfartyg i inre fart, där tjänstgöring ska ha bestått i uppgifter som har samband med vakthållning på bryggan och skett under uppsikt av ett fartygsbefäl med nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget. De 6 månaderna måste styrkas med intyg från rederi. Behörigheten kan också erhållas efter att ha fullgjort minst 24 månaders tjänstgöring som befälhavare på handelsfartyg i inre fart med en bruttodräktighet minst 20.

Behörighet fartygsbefälklass VII kan också erhållas efter 36 månaders däckstjänstgöring på fartyg med en bruttodräktighet om minst 70 alternativt 12 månader på handelsfartyg som i minst 6 månader gått i närfart eller vidsträcktare fart.

För att vara behörig befälhavare på fartyg 150 till 800 brutto inre fart krävs att efter att fått behörighet fartygsbefälklass VII ha tjänstgjort i minst 6 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg i inre fart med brutto lägst 70 eller ha tjänstgjort minst 12 månader som befälhavare på handelsfartyg i inre fart med brutto om minst 20.

Naturligtvis berättigar högre fartygsbefälsbehörigheter tjänstgöring som befälhavare i inre fart.

Giltigt läkarintyg för sjöfolk krävs för däck och befälstjänstgöring ombord på fartyg.

På Transportstyrelsen kan man få utförlig information om vilka behörigheter som krävs för befattningar på olika fartyg och i olika fartområden. Klicka här för att komma till BehörighetsguidenNär det gäller skärgårdstrafiken är det fartområdet inre fart och inre fartsbehörigheter man ska titta på.

De skolor som utbildar fartygsbefäl finns presenterade under fliken Skolor.

Regeringen har i juni 2010 uppdragit åt Transportstyrelsen att ordna fler praktikplatser, dvs att godkänna fler fartyg för praktiktjästgöring. Uppdraget kan du läsa här.