Vem blir årets Skärgårdsrederi 2024?

Nu är det dags att nominera det rederi ni tycker ska koras årets Skärgårdsrederi.Vi på kansliet vill gärna få era nomineringar. Skicka till info@skargardsredarna.se och skriv MOTIVRERING 2024 i ämnesraden. Här nedan ser ni vinnaren 2023, Madam Rederi AB med fina Madam på tur. Kansliet ser fram emot era nomineringar och fina motiveringar!

Visa nyhet

Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Transportstyrelsen

Riksdagen har för budgetåret 2024 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2023/24:1 utg.omr. 22, bet. 2023/24:TU1, rskr. 2023/24:93). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2024 för Transportstyrelsen.Läs regleringsbrevet i sin helhet HÄR Några viktiga punkter för Skärgårdsredarna är: 3. Elektrifierad sjöfart Transportstyrelsen ska vidta åtgärder för att underlätta för certifiering…

Visa nyhet

Ändring föreskrifter, Sjöpersonal

Föreskrifter, Sjöpersonal 2023-12-22 Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:116) om behörigheter för sjöpersonal Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsprojekt med anledning av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:116) om behörigheter för sjöpersonal. Läs mer på transportstyrelsen.se

Visa nyhet

Sjöfartsverket och Transportstyrelsen gällande ändrade regler avseende rapportering av passageraruppgifter

Hej, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen gällande ändrade regler avseende rapportering av passageraruppgifter; se dokument här På grund av vissa förseningar och omständigheter, skickades informationen ut sent i förhållande till datum för ikraftträdande, vilket myndigheterna verkligen beklagar. Därmed införs nu en övergångsperiod där möjligheten finns att rapportera uppgifterna kopplat till registrering av ombordvarande på passagerarfartyg via epost…

Visa nyhet

Remissvar – En flexiblare väg till behörigheten Fartygsbefäl klass VII

Föreningen Skärgårdsredarna är en branschorganisation för svensk inrikes sjöfartsnäring och representerar ett 100-tal rederier med verksamhet runt hela Sveriges kust samt i de större insjöarna. Den fartygsflotta på drygt 300 fartyg som finns hos Skärgårdsredarnas medlemmar transporterar årligen mer än 35 miljoner passagerare och mer än 14 miljoner fordon inom hela Sverige. Skärgårdsredarna har tagit…

Visa nyhet

Nya regler: uppgifter om ombordvarande personer ska numera rapporteras i MSW

13 december 2023Sida 1 (5) Var finns reglerna och varför har man infört nya rapporteringsregler?I direktiv 98/41/EG1 finns regler om registrering av personer ombord på passagerarfartyg. Dessa regler är införlivade i svensk rätt genom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:102) om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg. Med personer ombord eller ombordvarande menas samtliga personer…

Visa nyhet

Ny information om planerad remiss gällande hissar på svenska fartyg

Nytryck av SJÖFS 2003:17 om personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska fartyg Transportstyrelsen har publicerat ny information om planerad remiss och ikraftträdande för nytryck av SJÖFS 2003:17 om personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska fartyg. Läs mer på transportstyrelsen.se

Visa nyhet

Föreskrifter, Förpackat farligt gods och lastsäkring

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:52) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Transportstyrelsen har publicerat ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:52) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden). Läs mer på transportstyrelsen.se

Visa nyhet

Ärende 22-05025 – Angående avlysningar gällande farled 915 delen under Danviksbroarna Stockholms kommun

Sjöfartsverket meddelar att arbetet med Norra Danviksbron har gått bra och Södra Danviksbron har testkörts, vilket innebär att tidigare beslutad reservavlysning utgår och nedanstående gäller. Sjöfartsverket kommer att återkomma med förslag till beslut om avlysningar och partiella avlysningar för byggnation av ny bro som är planerad 8 juli 2024 – 31 mars 2027. www.sjofartsverket.se

Visa nyhet

Ändringar gällande registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

Föreskrifter 2023-12-07 Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:102) om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg Transportstyrelsen har publicerat ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:102) om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg. Läs mer på transportstyrelsen.se

Visa nyhet

SAVE THE DATE ÅRSMÖTE 14–15 MARS 2024

Planeringen för nästa års program och kommande årsmöte är på gång!Vi ber er att markera 14–15 mars i era kalendrar redan nu. Vi återkommer med plats och program för torsdagen och fredagen i mars. Vi ser fram emot att se er ALLA.

Visa nyhet