Skärgårdsredarna är en partipolitiskt obunden branschorganisation för rederier med yrkesfartyg i nationell fart. Fartygen är passagerarfartyg upp till 500 passagerare, färjor samt yrkesfartyg om minst 8 m med en bruttodräktighet under 800.

Skärgårdsredarna bildades 1988 och organiserar nu ca 110 medlemsrederier med totalt 330 fartyg som årligen transporterar mer än 35 miljoner passagerare och över 12 miljoner fordon. Sammantaget har medlemsfartygen över 55 000 passagerarplatser. Totalt sysselsätter medlemsföretagen cirka 1 500 personer och omsätter mer än 1,3 miljarder kronor årligen.

Medlemsrederierna är offentligt eller privat ägda. De svarar för nästan all fartygsbaserad kollektiv-, vägfärje- och turisttrafik i Sverige. Drygt 75 procent av Skärgårdsredarnas persontransporter sker i offentligt finansierad eller delvis subventionerad kollektivtrafik.

Medlemsfartygen bedriver trafik på insjöar, kanaler, i skärgårdar och längs kusterna och finns över landet från Saltoluokta i norr till Simrishamn i söder. Våra fartyg är en viktig del av den svenska infrastrukturen.

Föreningens ändamål

 • att företräda medlemmarnas gemensamma intressen gentemot myndigheter
 • att verka för att rimlig hänsyn tas till de mindre passagerarfartygens situation
  och förutsättningar
 • att främja medlemmarnas intresse av gemensamt erfarenhetsutbyte

Föreningens verksamhet

 • Medlemsmöten och medlemsservice
 • Informerar om skärgårdstrafikens villkor och dess betydelse för en levande skärgård och för turistnäringen
 • Remissinstans för departement och myndigheter
 • Regelbundna möten med Transportstyrelsen och Näringsdepartementet kring regelverk och myndighetsutövning
 • Bygger nätverk med organisationer med gemensamma intressen
 • Bygger kontaktnät och effektiva informationskanaler till riksdagens ledamöter, utskotten, tjänstemännen och partiernas kanslier
 • Konferenser och mässor
 • Arbetsgrupper kring sakområden
 • Publikationer – Skärgårdsredaren och Illustrerad Skeppslista
 • Nyhetsbrev med aktuell branschinformation till medlemmarna
 • Ramavtal för att ge medlemmarna fördelaktiga inköpspriser – från försäkringar till färg

Vad vill Skärgårdsredarna?

Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Förutsättningen för att bedriva en affärsverksamhet är rimliga näringsvillkor. Säkerhet, kvalitet och kundorientering är en god grund för en långsiktig verksamhet.

Skärgårdsredarna ska verka för

 • ekonomiska förutsättningar för att långsiktigt bedriva en lönsam verksamhet
 • bättre förutsättningar att successivt förnya teknik och tonnage
 • god sjösäkerhet på hög nivå
 • en god arbetsmiljö utan diskriminering eller kränkande särbehandling
 • hållbara transporter till sjöss
 • att branschen kan verka inom ett rimligt regelverk
 • att det finns tillgång till kompetent personal
 • att skeppsbyggnadskonsten utvecklas genom forskning och utveckling.

Detta gör vi bland annat genom att öka kunskapen om skärgårdstrafikens villkor hos allmänheten, media, politiker och myndigheter.

Vi vill få bort förlegade och irrelevanta regler samt överkrav och för att få regelverket evidensbaserat och att kostnads-nytta-analyser ska göras innan nya regler införs.

Föreningens aktiviteter har bland annat lett till att regeringen i sitt regleringsbrev för Transportstyrelsen 2009 under punkten organisationsstyrning skrev: ”Transportstyrelsen skall i regelskrivning och inspektionsverksamhet inom sjöfartsområdet särskilt beakta skärgårdssjöfartens särart.”