Skärgårdsredarna har till näringsdepartementet påtalat behovet av att se över bemannings- och behörighetsregler för den nationella sjöfarten samtidigt som arbetet med PNF genomförs. Detta har nu införts i Transportstyrelsens regleringsbrev för 2016.

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Transportstyrelsen:
Mot bakgrund av det pågående arbetet med en översyn av föreskrifter för den nationella sjöfarten, projektet nationella föreskrifter (PNF), ska Transportstyrelsen genomföra motsvarande översyn avseende bemannings- och behörighetsregler och reglernas tillämpning för de aktuella fartygen. Inom ramen för arbetet ska myndigheten, så långt möjligt, beakta behovet av en tidsmässig synkronisering vid införandet av de nya nationella föreskrifterna och eventuella ändringar avseende
bemanning och behörigheter. Transportstyrelsen ska inom ramen för arbetet lämna förslag på nödvändiga författningsförändringar. I arbetet ska myndigheten särskilt beakta de målsättningar som anges i den maritima strategin (dnr N2015/6135/MRT).