Nu är det klart: I juni 2012 biföll Riksdagen regeringens proposition Komplettering av kollektivtrafiklagen (prop. 2011/12:76). Det innebär att kollektivtrafiklagen framöver även kommer att gälla för den kollektivtrafik som bedrivs med båtar. Kompletteringen innebär att det framöver även till sjöss ska vara den regionala kollektivtrafikmyndigheten som är ansvarig för den offentligt organiserade kollektivtrafiken. De krav som gäller för kollektivtrafikföretag, t.ex. skyldigheten att informera om sin trafik, ska även gälla för kollektivtrafik på vatten.
Kollektivtrafiklagen har också ändrats och kompletterats i andra avseenden. Bland annat ges den regionala kollektivtrafikmyndigheten befogenhet att etablera nationsgränsöverskridande kollektivtrafik. Men bara under förutsättning att trafiken är av regional karaktär, dvs. domineras av arbetspendling eller annat vardagsresande. Lagändringen gör det möjligt, även i de fall landstinget är ensamt ansvarigt för den regionala kollektivtrafiken, för en kommun inom länet att finansiera trafik som är av bättre kvalitet eller billigare för resenärerna än vad den regionala kollektivtrafikmyndigheten (landstinget) annars skulle tillhandahålla. Att en sådan tilläggsfinansiering tillåts innebär inte någon förändring av den regionala kollektivtrafikmyndighetens samlade ansvar för kollektivtrafiken i länet, utan syftar till att möjliggöra ”extrasatsningar” från kommuner med högre ambitionsnivå än den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2012