I januari undertecknade representanter för det belgiska saneringsföretaget DEC NV och Valdemarsviks kommun ett kontrakt för saneringsarbeten av havsbotten. – I och med att kontraktet för sanering av Valdemarsviken undertecknats kan nu entreprenadarbetena påbörjas, säger beställarombudet för Valdemarsviks kommun, Thomas Örnberg.
Entreprenaden kommer att pågå fram till och med år 2015 och är indelad i fyra huvudetapper
Stabilisering av Grännäsområdet inför uppläggningen av avvattnade muddermassor, stabiliseringsarbeten av Centralkajen och Sahlinsområdet samt själva muddringsarbetena som i huvudsak kommer att ske under perioden 2013-2014. Budget för projektet är drygt 308 miljoner varav kommunen själv står för 15 miljoner. Projektet blir därmed en av Sveriges största miljösaneringar. Valdemarsviken kommer genom saneringen att muddras och avlastas från stora mängder förorenade sediment. Cirka 400 ton krom ska omhändertas och säkerställas genom en landfyllnad intill Grännäs fritidsområde som efter avslutad sanering kan användas för utveckling av fritids- och campingverksamheter