Föreningens arbete på departementsnivå ger nu utdelning. Två av våra regelförenklingsförslag gick igår igenom i Riksdagen. Skärgårdsredarna har föreslagit till Näringsdepartementet att det ska vara möjligt att ha inhyrd personal i säkerhethetsbesättningen i inre fart samt att samma sjuklöneregler för ombordanställda som för landanställda ska gälla i inre fart. För att möjliggöra detta krävdes en lagändring i Fartygssäkerhetslagen respektive Sjömanslagen. Dessa förslag röstades igenom av Riksdagen igår (29/4).
Sjömän i inre fart jämställs med landanställda vid sjukdom
Den 1 februari 2011 ändras reglerna för sjömäns ersättning vid sjukdom. De nya reglerna innebär att sjömän på fartyg vid Sveriges kust, ska ha samma villkor som personer anställda på land. Därmed har de inte längre rätt till lön i de fall de inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada.
För sjömän som arbetar på fartyg längre utanför Sveriges kust gäller rätten till lön vid sjukdom så länge sjömännen är ombord, därefter gäller också samma regler som för personer anställda på land. Med den skillnaden att karensdagen är borttagen.
Tillåtet med inhyrd personal ombord
Enligt de nya bestämmelserna ansvarar regeringen för att ta fram föreskrifter som gör det möjligt för vissa grupper i besättningen, exempelvis säkerhetspersonal, att vara anställda av någon annan än redaren eller den som äger fartyget. Därmed blir det lättare för bemanningsföretag att hyra ut personal till fartyg.