Med anledning av att Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF, sagt upp mellanvarande pensionsavtal möttes parterna igår.

Vid mötet vägrade Sjöbefälsförbundet och Sveriges Fartygsbefälsförening att återteckna ITP-avtalet och därigenom trygga befälens ålderspensioner. Istället valde befälsorganisationerna att idag varsla SARF om en massiv konflikt omfattande 30 färjor. Stridsåtgärderna träder i kraft den 1 april nästa år.
– Jag beklagar att facken valt konfrontation istället för konstruktiva förhandlingar. Befälsorganisationernas agerande skadar både svensk sjöfart och befälen, säger Lars Andersson, förbundsdirektör för SARF.

Bakgrund: Möjligheten att gå i förtida pension för sjöbefäl infördes för ca 40 år sedan. Utvecklingen har sedan dess gått framåt och avtalet har blivit otidsenligt. Kostnaden för de förtida ålderspensioneringarna har de senaste åren uppgått till omkring 70 miljoner kronor per år, vilket motsvarar sex procent av den samlade lönesumman för de svenska sjöbefälen. I år uppgår summan enligt prognoser till minst 82 miljoner kronor. Kostnaden är för stor och skadar svensk sjöfarts ekonomiska bärighet på en redan tuff världsmarknad.
SARF har föreslagit befälsorganisationerna en höjning av den lägsta pensionsåldern från 60 till 62 år. I ljuset av hur pensionsvillkoren ser ut för övriga grupper på den svenska arbetsmarknaden, skulle en sådan förändring innebära att befälen, även fortsättningsvis, skulle inta en mycket privilegierad ställning i pensioneringshänseende. Förslaget har dock av befälsorganisationerna tillbakavisats som ”helt oacceptabelt”.