Yrkesfartyg som ansluter till land-el med minst 400 volt kan få minskad energiskatt med upp till 27,7 öre per kWh. Fartyg som ligger i hamn använder oftast en hjälpmotor som drivs med olja för sin elförsörjning. Avsevärda miljöförbättringar lokalt kan ske genom en övergång till att använda elektrisk kraft från stamnätet, s.k. landström. I syfte att stimulera till en ökad användning av landström föreslås i en promemoria att energiskatten på sådan elektrisk kraft sätts ner från dagens generella nivå om 28,2 öre per kWh (i norra delarna av landet 18,6 öre per kWh) till 0,5 öre per kWh. Skattenedsättningen begränsas till skepp i yrkesmässig sjöfart och föreslås gälla endast om spänningen på den elektriska kraften som överförs till skeppet uppgår till minst 400 volt. Förslaget föranleder ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi och föreslås – sedan nödvändigt godkännande om undantag från reglerna i energiskattedirektivet erhållits från rådet – träda i kraft den 1 juli 2010.