Nu blir projektet Clean Shippings databas för miljörankning av rederier internationell. Västra Götalandsregionens miljönämnd har beslutat att Clean Shipping får fortsatt stöd för en globalisering av projektet som ska göra världens sjöfart renare.
Clean Shipping-projektets syfte är att samordna stora seriösa transportköpare för att stärka efterfrågan på en mer miljöanpassad sjöfart. Samtidigt kan de rederier som tagit miljöfrågorna på allvar marknadsföra detta. Målet är att sjöfarten som hittills kommit undan miljökrav som gäller för landbaserade transportslag, ska minska sina luft- och vattenföroreningar.
Nätverket inom Clean Shipping består av 22 stora svenska företag som upphandlar sjötransporter. De kontaktar nu 70 av världens största rederier för att ta reda på deras miljöprestanda på fartygsnivå. Miljöuppgifter samlas in på fem olika områden:
kemikalier, vatten-, bränsle- och avfallskontroll,koldioxid, kväveoxider, svaveloxider och partiklar. Uppgifterna om alla fartyg samlas i en databas, Clean Shipping Index, och rederierna får en samlad total poäng. Indexet blir ett viktigt redskap för de företag som ställer miljökrav på sina sjötransporter.
– När miljökraven från import- och exportföretagen samordnas kan det skapa en växande efterfrågan på de rederier som har det bästa miljötänkandet. Det gynnar inte bara miljön genom minskade utsläpp till luft och vatten, utan ger tillväxtchanser för de företag som levererar miljöteknik och kemi till sjöfarten, menar Per Olov Blom, ordförande i regionens miljönämnd.
Clean Shipping drivs av Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Projektet har tidigare fått medel från EU:s regionala strukturfond för Mål 2.