Göteborg Energi har i samarbete med Göteborgs Hamn inlett en satsning på att introducera LNG som bränsle i Göteborg. Målet är att leverera till kund från 2013. Bolagen har tecknat ett avtal med målsättningen att etablera ett gemensamägt bolag för lagring och försäljning av flytande naturgas, LNG (liquiefied natural gas).
Flytande naturgas är ett intressant bränsle för tunga transporter, framförallt inom sjöfarten som alternativ till tjockolja. Sjöfarten har idag stora kväve- och svavelutsläpp och nya lagkrav för en
bättre miljö gör att redarna behöver se över sina bränslealternativ till senast år 2015. LNG reducerar utsläppen av svavel, kväve och partiklar med nästan 100 procent jämfört med  tjockolja. Även utsläppen av koldioxid minskar med cirka 25 procent. På sikt kan flytande gas även
framställas från biogas.