För första gången har investeringar i sjöfartens infrastruktur funnits med på liknande villkor som väg- och järnvägsinvesteringar i den åtgärdsplanering som genomförts med infrastrukturpropositionen som grund.

Sjöfarten får därmed ta del av pengar som avsatts för perioden 2010-2021. När åtgärdsplanen  lämnades över till regeringen 31 augusti finns därför flera sjöfartsrelaterade projekt med. Både sådana som är direkt relaterade till framkomligheten för fartyg som investeringar till stöd för rationella transportkedjor kopplade till sjöfarten.
I programmets grundnivå finns följande projekt med:
Breddning och fördjupning av farleden till Gävle.
Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron.
Norrköpings hamnbana, den så kallade Kardonbanan.
Väg E 22:s anslutning till Norrköping hamn.
Tunadalsspåret i Sundsvall.
I åtgärdsplaneringen finns också ett investeringsprogram om det skulle bli mera pengar tillgängliga. Där ingår:
Ny spåranslutning till Gävle hamn, och
Större sluss i Södertälje och investeringar i Mälarfarleden, där man diskuterat möjligheten till investeringar i etapper.