Nedan är ett tillägg gällande beslut om förlängning av avlysning av vattenområde vid farled 540, vid Finnboda i Nacka kommun

Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn att vattenområde vid den allmänna farleden 540, vid Finnboda i Nacka kommun, avlyses för sjötrafik enligt nedanstående.


Arbetena i vattenområdet vid farleden, ca 80 m ut från strandkanten, kommer att avslutas som planerat 1 juni 2024.
Förlängning av dessa arbeten kommer att gälla nedanstående tid, enligt bifogat sjökortsunderlag i ansökan.
2024-09-01 – 2024-11-01

Tidigare angivna villkor gällande beslut om avlysning gäller även för detta beslut enligt nedanstående.
Som villkor för beslutet gäller att:
Ansvarig för arbetet ansvarar för säkerheten, att säkerhetshöjande ochriskreducerande åtgärder vidtas i tillräcklig omfattning, framförallt för att undvika olyckor med påkörning.
Riskanalysen ska inkludera förebyggande maritima riskreducerande åtgärder som ska tillämpas under arbetet.
Det avlysta området ska vara tydligt utmärkt, tillstånd ska sökas hosTransportstyrelsen, sjofart@transportstyrelsen.se.
Arbetsbelysning och eventuell tillfällig belysning ska utformas så att den inteverkar bländande för sjötrafiken eller påverkar funktionen på de ljuspunktersom är avsedda för säker navigation.
2 (4)
Datum Vår beteckning
2024-05-10 24-02652


Den sökande ska tillse att information om avlysningen sker via lämpliga kanaler.
Riktad information ska delges till berörda; hamnar, skeppsmäklare, rederier, sjötrafikföretag, båtklubbar och intresseorganisationer samt andra berörda.
Information till Sjöfartsverket ska ske enligt nedan rutiner.
Information Ufs-redaktion (Underrättelser för sjöfarande)
Senast sex (6) veckor innan arbetet påbörjas, ska detta meddelas Sjöfartsverket, Ufs-redaktion för information till sjöfarten.
Informationen ska innehålla uppgifter över område, omfattning, tidplan och kontaktuppgifter (till ansvarig enhet eller arbetsledning som utför arbetet och VHF anropskanal till arbetsfartyg) samt eventuella andra uppgifter av betydelse för sjötrafiken, angivande av koordinater i SweRef 99/WGS 84.
Ufs-redaktionen
0771-63 06 05
ufs@sjofartsverket.se

Information VTS Stockholm (Vessel Traffic Services)
Kontaktuppgifter med telefonnummer till ansvarig enhet eller arbetsledning utöver det som framgår av Ufs-nots ska i god tid innan skickas till VTS.
Ansvarig arbetsledning ska informera VTS vid arbetets start respektive avslut samt också vid eventuella förändringar eller uppkomna problem.
Informera VTS när någon oförutsedd händelse inträffar, exempel hinder i farleden, incident eller olycka, som kan påverka säkerheten för övrig sjötrafik.
VTS Stockholm
VHF kanal 73
0771-63 06 65
vtsec@sjofartsverket.se
3 (4)
Datum Vår beteckning
2024-05-10 24-02652


Redogörelse för ärendet
Svantab har begärt förlängning av den pågående avlysningen för vattenområdet vid farleden, ca 80 m ut från strandkanten, med anledning att kunna färdigställa fyllnadsarbeten, se bifogad ansökan.
Detta är i samband med anläggning av två nya utloppstuber för transport av renat avloppsvatten från Henriksdals reningsverk till Saltsjön och anläggning av utlopp från dagvattentunnel från strandkanten.
Motivering till beslut
Med hänsyn till ovan anförda skäl finner Sjöfartsverket skäl att bifalla Sventabs ansökan om förlängning av den pågående avlysningen med notering om att det kan komma att medföra en viss påverkan för berörd sjötrafik.
I handläggningen av detta ärende, som beslutats av Enhetschef för Maritim Samverkan och Utveckling, Johan Wahlström, har Lotsområdeschef Stockholm, Per Stenhammar samt Infrastruktursamordnare Maritim Samverkan och Utveckling, Jennifer Ferccaine (föredragande) deltagit.
Johan Wahlström Enhetschef Maritim Samverkan och Utveckling Infrastrukturavdelningen


Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas.
Överklagandet ska ske skriftligt och det ska anges vilket beslut som överklagas, den ändring som yrkas, varför avgörandet ska ändras samt de bevis som åberopas och vad dessa avser att styrka samt kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-post.
Överklagandet ska ha inkommit till Sjöfartsverket inom tre (3) veckor efter att ni fick del av beslutet.
Överklagandet ska ställas till regeringen, men skickas till Sjöfartsverket.