Föreningen Skärgårdsredarna är en branschorganisation för svensk inrikes sjöfartsnäring och representerar ett 100-tal rederier med verksamhet runt hela Sveriges kust samt i de större insjöarna. Den fartygsflotta på drygt 300 fartyg som finns hos Skärgårdsredarnas medlemmar transporterar årligen mer än 35 miljoner passagerare och mer än 14 miljoner fordon inom hela Sverige.

Skärgårdsredarna har tagit del av promemorian och önskar lämna följande synpunkter, se bifogad fil i sin helhet.

Skärgårdsredarna välkomnar förslaget till förändring i förordningen och ser det som en viktig och mycket positiv utveckling för att säkerställa och öka intresset för både ungdomar och personer mitt i yrkeslivet att vilja välja sjöfartsyrket.