Beslut om förlängning av avlysning gällande farled 915, delen under Danviksbroarna, Stockholms kommun
Tillägg till tidigare beslut
Sjöfartsverket har tidigare, med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, beslutat att den allmänna farleden 915, delen under Danviksbroarna ska avlysas i olika former och i olika omgångar.
Tidigare beslut om avlysning i november 2023 utökas nu i 12 timmar samt partiell avlysning enligt nedan, vilket innebär ändrade avlysningstider enligt nedanstående markerat i fetstil.
Avlysning, totalt avstängd farled2023-11-06 kl. 00.00 – 2023-11-17 kl. 24.002023-11-18 kl. 00.00 – 2023-11-18 kl. 12.00
Partiell avlysning med ej öppningsbar bro, segelfri höjd 10,8 m ochbegränsad farledsbredd 17 m2023-11-18 kl. 12.00 – 2023-12-03 kl. 24.00

Reservavlysningar:
Avlysning, totalt avstängd farled2023-12-04 kl. 00.00 – 2023-12-15 kl. 24.00
Partiell avlysning med begränsad farledsbredd 17 m2023-12-16 kl. 00.00 – 2024-07-07 kl. 24.00

Om reservavlysningarna inte behövs kommer alternativet istället att vara:
Partiell avlysning med begränsad farledsbredd 17 m2023-12-04 kl. 00.00 – 2024-07-07 kl. 24.00


Tidigare angivna villkor gällande beslut om avlysning gäller även för detta beslut.
2 (6)
Datum Sjöfartsverkets beteckning
2023-11-14 22-05025-52
Redogörelse för ärendet
Trafikförvaltningen på Region Stockholm och Trafikkontoret på Stockholms stad har begärt förlängning av den pågående avlysningen för del av den allmänna farleden 915, delen under Danviksbroarna med anledning att fartyget som ska utföra det aktuella arbetet med Norra Danviksbron är försenat pga. rådande väderleksförhållanden.


Motivering till beslut
Med hänsyn till ovan anförda skäl finner Sjöfartsverket skäl att bifalla Trafikförvaltningens och Trafikkontorets ansökan om förlängning av den pågående avlysningen med notering om att det kan komma att medföra en viss påverkan för berörd sjötrafik.
Om arbetet går enligt ny plan kommer enligt uppgift reservavlysningarna kunna ändras med fördel för sjöfarten, vilket innebär att avlysningen, totalt avstängd farled i december, kan utgå.
Besked om eventuella utgående reservavlysningar kommer informeras från projektet.
Sjöfartsverket kommer att återkomma med förslag till beslut om avlysningar och partiella avlysningar för byggnation av ny bro som enligt ansökan är planerad 8 juli 2024 – 31 mars 2027.
I handläggningen av detta ärende, som beslutats av Enhetschef för Maritim Samverkan och Utveckling, Johan Wahlström, har Lotsområdeschef Stockholm, Per Stenhammar samt Infrastruktursamordnare Maritim Samverkan och Utveckling, Jennifer Ferccaine (föredragande) deltagit.
Johan Wahlström Enhetschef Maritim Samverkan och Utveckling Infrastrukturavdelningen
3 (6)


Datum Sjöfartsverkets beteckning
2023-11-14 22-05025-52
Tidigare beslut
Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn att den allmänna farleden 915, delen under Danviksbroarna, avlyses för sjötrafik enligt nedanstående.
 Partiell avlysning med begränsad farledsbredd 17 m 2023-07-31 kl. 00.00 – 2023-09-03 kl. 24.00
 Partiell avlysning med ej öppningsbar bro, segelfri höjd 10,8 m och begränsad farledsbredd 17 m 2023-09-04 kl. 00.00 – 2023-11-05 kl. 24.00
 Avlysning 2023-11-06 kl. 00.00 – 2023-11-17 kl. 24.00


Reservavlysningar:
 Partiell avlysning med ej öppningsbar bro, segelfri höjd 10,8 m och begränsad farledsbredd 17 m 2023-11-18 kl. 00.00 – 2023-12-03 kl. 24.00
 Avlysning 2023-12-04 kl. 00.00 – 2023-12-15 kl. 24.00
 Partiell avlysning med begränsad farledsbredd 17 m 2023-12-16 kl. 00.00 – 2024-07-07 kl. 24.00
Om reservavlysningarna inte behövs kommer alternativet istället att vara:
 Partiell avlysning med begränsad farledsbredd 17 m 2023-11-18 kl. 00.00 – 2024-07-07 kl. 24.00
4 (6)
Datum Sjöfartsverkets beteckning
2023-11-14 22-05025-52


Som villkor för beslutet gäller att:
 Ansvarig för arbetet ansvarar för säkerheten, att säkerhetshöjande och riskreducerande åtgärder vidtas i tillräcklig omfattning, framförallt för att undvika olyckor med påkörning.
 Riskanalysen ska inkludera förebyggande maritima riskreducerande åtgärder som ska tillämpas under arbetet.
 Skyltar med information anslås på lämpliga platser på var sida om avlysningen.
 Den sökande ska tillse att information om avlysningen sker via lämpliga kanaler.
 Riktad information ska delges till berörda; hamnar, skeppsmäklare, rederier, sjötrafikföretag, båtklubbar och intresseorganisationer samt andra berörda.
 Arbetsbelysning och eventuell tillfällig belysning ska utformas så att den inte verkar bländande för sjötrafiken eller påverkar funktionen på de ljuspunkter som är avsedda för säker navigation.
 Information till Sjöfartsverket ska ske enligt nedan rutiner.
Information Ufs-redaktion (Underrättelser för sjöfarande)
Senast sex (6) veckor innan arbetet påbörjas, ska detta meddelas Sjöfartsverket, Ufs-redaktion för information till sjöfarten.
Informationen ska innehålla uppgifter över område, omfattning, tidplan och kontaktuppgifter (till ansvarig enhet eller arbetsledning som utför arbetet och VHF anropskanal till arbetsfartyg) samt eventuella andra uppgifter av betydelse för sjötrafiken, angivande av koordinater i SweRef 99/WGS 84.
Ufs-redaktionen
0771-63 06 05
ufs@sjofartsverket.se
5 (6)


Datum Sjöfartsverkets beteckning
2023-11-14 22-05025-52
Information VTS Stockholm (Vessel Traffic Services)
Kontaktuppgifter med telefonnummer till ansvarig enhet eller arbetsledning utöver det som framgår av Ufs-nots ska i god tid innan skickas till VTS.
Ansvarig arbetsledning ska informera VTS vid arbetets start respektive avslut samt också vid eventuella förändringar eller uppkomna problem.
Informera VTS när någon oförutsedd händelse inträffar, exempel hinder i farleden, incident eller olycka, som kan påverka säkerheten för övrig sjötrafik.
VTS Stockholm
VHF kanal 73
0771-63 06 65
vtsec@sjofartsverket.se


Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas.
Överklagandet ska ske skriftligt och det ska anges vilket beslut som överklagas, den ändring som yrkas, varför avgörandet ska ändras samt de bevis som åberopas och vad dessa avser att styrka samt kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-post.
Överklagandet ska ha inkommit till Sjöfartsverket inom tre (3) veckor efter att ni fick del av beslutet.
Överklagandet ska ställas till regeringen, men skickas till Sjöfartsverket.
6 (6)


Datum Sjöfartsverkets beteckning
2023-11-14 22-05025-52


Sändlista
Kopia
Kopia Sjöfartsverket
Trafikverket
Lotsområde Stockholm
Transportstyrelsen
Lotsområde Södertälje
Sjöpolisen Stockholm
Ufs-redaktionen
Kustbevakningen
VTS East Coast
Brandförsvaret
Sweden Traffic
Sjöräddningssällskapet
Sjöfartsverkets farledsbåtar
Stockholm Exergi
Mälarprojektet
Cementa AB
Mälarhamnar AB
Sand och Grus AB Jehander
Rederi AB Skärgårdsgrus
Westerbergs Grus AB
Thor Shipping
GAC Sweden
TSA Agency
Trafikförvaltningen Region Stockholm (Skärgårds- och kollektivtrafiken)
Strömma Turism & Sjöfart AB
Skärgårdsredarna
Trafikverket Färjerederiet
Blidösundsbolaget AB
Teaterskeppet AB
Charm Charter AB
Ressel Rederi AB
Marin & Haverikonsult AB
Petrobell AB
PEAB Anläggning AB
Svensk Sjöentreprenad AB
Sventab
Marine Group
Svenska Båtunionen
Saltsjön-Mälarens Båtförbund
Mälarens Båtförbund
Svenska Kryssarklubben
Svenska Seglarförbundet
Stockholms Hamnar
Länsstyrelsen i Stockholms län