Försvarsmakten och nedan angivna svenska myndigheter, upphandlar fr.o.m. 2023-03-16 t.o.m. 2023-04-17, gemensam fartygskapacitet i inrikessjöfart.

Detta informationsblad beskriver upphandlingens huvuddrag. Samtliga upphandlingsdokument har annonserats på följande länk: https://www.e-avrop.com/mil/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=56756.

1. Huvuddrag

Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling, där potentiella leverantörer bjuds in att lämna anbud.

Upphandlingen omfattar fartygskapacitet i inrikessjöfart, genom resebefraktning, tidsbefraktning och hyra av fartyg (bareboat). Den fartygskapacitet som upphandlingen avser att säkerställa är:

 fartyg för passagerartransport,

 passagerarfartyg,

 ro-ro-passagerarfartyg,

 godsfartyg,

 bogserbåt,

 oljebunkerfartyg, och

 arbetsfartyg så som fartyg avsedda för sjömätning, rör- eller kabelutläggning, isbrytning, muddring, bogsering, bärgning, dykning och forskning.

För den sammanlagda avtalsperioden inklusive eventuella tidsoptioner (totalt 4 år) uppskattar Försvarsmakten det totala värdet av upphandlingen till 60 miljoner kronor och takvolymen till 100 miljoner kronor.

Se upphandlingsdokumenten för mer information.

2. Syfte

Syftet med denna upphandling är att:

 kontraktera kompetenta leverantörer som tillhandahåller efterfrågade tjänster på ett kvalificerat och flexibelt sätt,

 säkerställa tillgängligheten till fartyg, besättning och rederipersonal i samtliga beredskapsnivåer; dvs. normalläge, säkerhetspolitisk kris och väpnat angrepp,

 skapa förutsättningar för Försvarsmakterna att planera tillsammans med civila leverantörer och genomföra övningar, och

 utnyttja konkurrensen på marknaden för att göra en god affär med fokus på effektivitet, robusthet och redundans.

3. Upphandlande och deltagande parter

Förutom Försvarsmakten, deltar i tabellen nedan angivna svenska myndigheter i upphandlingen. Dessa svenska myndigheter kommer därmed bli avropsberättigade till det eller de ramavtal upphandlingen resulterar i. Myndighet Org.nr Energimyndigheten 202100-5000 Försvarets materielverk 202100-0340 Kustbevakningen 202100-3997 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 202100-5984 Sjöfartsverket 202100-0654 Polismyndigheten 202100-0076 Trafikverket 202100-6297 Utrikesdepartementet 202100-3831

4. Tidplan Steg Datum

 Annonsering av upphandlingsdokumenten 2023-03-16 Sista dag att inkomma med frågor 2023-04-10 Sista dag att inkomma med anbud 2023-04-17 Tilldelning av ramavtal 2023-04-24 Avtalsspärr 10 kalenderdagar

5. Till dig som vill delta i upphandlingen

Detta informationsblad ger enbart huvuddragen för upphandlingen. Mer utförlig information och samtliga dokument återfinns på följande länk: https://www.e-avrop.com/mil/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=56756.

All kommunikation kring upphandlingen sker genom e-Avrop. För att ställa en fråga, gå in på det ovan länk och klicka på ”Nytt meddelande”. För att se redan besvarade frågor, klicka på ”Meddelanden, frågor & svar”.

Upphandlingsmyndigheten erbjuder stöd och vägledning inom offentlig upphandling för att bland annat underlätta för företag att delta i upphandlingar. Mer information finns på https://www.upphandlingsmyndigheten.se/.

Kontakt:

David Granbom
Kommersiell handläggare
FMLOG Inköpsenheten