Nu har några av de största aktörerna i sjöfartsbranschen valt att skriva på en gemensam avsiktsförklaring för en arbetsmiljö i världsklass inom ramen för det branschövergripande arbetet med en arbetsmiljö i världsklass och en nollvision gällande trakasserier och kränkande särbehandling.

I avsiktsförklaringen skriver aktörerna i samarbetet att de, utöver lagkraven, ska:

  1. Genomföra utbildningar och kurser med syfte att skapa en god arbetsmiljö, samt systematiskt följa upp utbildningsinsatser.
  2. Långsiktigt delta i det branschöverskridande arbetet som går under namnet Vågrätt.
  3. Tydligt ta ställning för att social hållbarhet är en nyckel till framgång.
  4. Aktivt verka för att medarbetare och chefer samverkar inom branschen enligt avsiktsförklaringen.
  5. Verka för forskning och kunskapshöjande åtgärder inom syftet för avsiktsförklaringen.
  6. Dela med sig av goda exempel och erfarenheter som bedrivits inom området.

Vågrätt startade 2018 och genom samarbetet arbetar organisationerna bland annat med att informera och sprida kunskap om likabehandling. Fyra olika delprojekt har prioriterats i ett första skede för att driva arbetet framåt; en branschövergripande avsiktsförklaring, öppna workshops och seminarier, möjliggöra för utbildning av kränkande särbehandling och trakasserier inom Basic Safety-utbildning och samla in de bästa metoderna för förebyggande arbete.

– En viktig uppgift har påbörjats för Skärgårdsredarna och dess medlemsrederier. Hållbarhetsarbetet för att uppnå en bättre arbetsmiljö där kränkande särbehandling och trakasserier inte accepteras måste prioriteras och sjöfartens nu presenterade avsiktsförklaring är en god grund för ett ständigt och långsiktigt arbete. Skärgårdsredarna ser med tillförsikt fram emot att även fortsatt få delta i detta arbete säger Henrik Börjesson t.f. VD Skärgårdsredarna.

Deltagande organisationer i det branschövergripande samarbetet som kallas Vågrätt är Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, Wista, #lättaankar, Sjösektionen på Chalmers, Linnéstudenterna, Almega, Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Sarf, Passagerarrederiernas förening, Skärgårdsredarna, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Från branschorganisationerna och facken deltar också representanter från Styrsöbolaget, Tallink Silja, Viking Line och Stena Line.

Kontaktpersoner: