Vi påminner om: Ändrade regler om undantag för momsplikt när det gäller fartyg

Från och med i år gäller momsfrihet endast för sjöfart ”på öppna havet”, dvs utanför territorialgränsen. Det innebär att moms ska påföras alla fakturor gällande fartyg i inre fart, dvs att alla fakturor från underleverantörer som t.ex. varv måste inkludera 25% moms och framöver ska även fartygsförsäljning inkludera 25% moms.
Läs hela betänkandet här:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/mervardesskatt-vid-omsattning-som-avser-fartyg_H501SkU3