Regeringen utvidgar nu sjöfartsstödet till att även omfatta flera olika typer av fartyg

 Detta gör regeringen genom en förordningsändring som preliminärt kommer att träda i kraft den 1 juni 2014. Syftet är att jämna ut konkurrensnackdelar för svenskregistrerade fartyg och förhindra utflaggning. 
2013 presenterade regeringen en handlingsplan för att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft. En av de föreslagna åtgärderna handlade om att regeringen ville utvidga sjöfartsstödet så att inte bara last- och passagerarfartyg ska kunna ansöka om stöd. Sjöfartsstöd är stöd till rederier i form av återbetalning av skatt på sjömännens inkomster samt arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift.
För att ändringen ska kunna genomföras måste EU-kommissionen godkänna en ändring i den svenska förordning som idag styr vilka som kan få sjöfartsstöd. Den 29 januari 2014 notifierade den svenska regeringen EU-kommissionen om utvidgat sjöfartsstöd.
EU-kommissionen har nu svarat på Sveriges notifiering och godkänner alla ändringar som Sverige vill göra. Förutom last- och passagerarfartyg kommer även forskningsfartyg, mätfartyg, kabelläggningsfartyg, rörläggningsfartyg, supplyfartyg och kranfartyg vara berättigade till att ansöka om sjöfartsstöd. Bogserbåtar och mudderverk kommer också vara berättigade, men enligt EU:s riktlinjer måste då mer än hälften av verksamheten utgöras av sjötransport och stöd kommer endast beviljas för sjötransportdelen av fartygens verksamhet.
I övrigt måste fartyget, precis som idag, vara registrerat i det svenska registret, ställa utbildningsplatser till förfogande, ha försäkringar samt sjömännens löner utgöra så kallad sjöinkomst.