Som ett led i regeringens ambition att stärka Sveriges konkurrenskraft föreslås i den kommande budgetpropositionen en satsning om 1035 miljoner på sjöfarten och basindustrin. Svavelskärpningen 2015 innebär betydligt högre miljökrav på fartygsutsläpp. Sannolikt kommer då kostnaderna att öka för sjötransporter ibland annat Östersjön. Sverige är en exportberoende nation och basindustrins konkurrenskraft påverkas av ökade transportkostnader. I ljuset utav detta genomför regeringen en tillfällig satsning om 900 miljoner fördelat över tre år och riktas till isbrytning samt drift av kanaler och slussar. Till detta kommer en permanent höjning på 45 miljoner kronor till Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningsverksamhet. Med denna satsning skapas nu förutsättningar för sänkta farledsavgifter.
– Utöver tidigare satsningar som sänkt bolagsskatt, mer forskningsresurser och en historisk satsning på infrastruktur så utgör detta ännu en länk för att stärka konkurrenskraften för vår basindustri och säkra svenska jobb, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.