Modellavtal, allmänna villkor och vägledningar kring hur en bra upphandlingsprocess av kollektivtrafiken bör genomföras publiceras nu i en ny, grundligt genomarbetad version för den svenska marknaden, enligt intresseorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

– Genom att samla branschens erfarenheter och goda exempel vill vi ge
förutsättningar för goda upphandlingar som innebär att de pengar som samhället
satsar nyttjas på bästa sätt och leder till att vi får en attraktiv kollektivtrafik som får fler att ställa den egna bilen, säger Anna Grönlund, expert Sveriges kommuner och landsting (SKL), och ordförande i det branschgemensamma arbetet Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik.  Offentliga upphandlingar av kollektivtrafik omfattar årligen 32 miljarder kronor. Linjetrafik med buss, taxi och tåg, skolskjuts och färdtjänst är exempel på
trafik som handlas upp av regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och
Trafikverket. De som utför tjänsterna är oftast privata trafikföretag som vinner anbud i konkurrens. Avtalen löper oftast över flera år. Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik etablerades 2008 och ett av de fokusområden man gemensamt arbetat med är just kollektivtrafikens upphandlingar och avtalsprocess. Bakom arbetet med Avtalsprocessen står Sveriges kommuner och landsting (SKL), Svensk Kollektivtrafik, Branschföreningen Tågoperatörerna, Svenska Taxiförbundet och Svenska Bussbranschens Riksförbund. De dokument som gemensamt arbetats fram med företrädare för alla
branschorganisationer och intressenter publiceras fritt efter en omfattande
juridisk granskning på webbplatsen www.fordubbling.se under rubriken Avtalsprocessen.
För mer information:
Anna Grönlund, Ordförande Partnersamverkan, 072-535 948
eller Anita Stenhardt, Kommunikationsansvarig, 070-588 08 69