Den 13 juni lämnade Näringsdepartementet propositionen ”Tekniska föreskrifter för fartyg på inre vattenvägar” till Riksdagen.
I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra direktivet 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart. Genomförandet av direktivet innebär att Sverige börjar tillämpa delar av EU:s regelverk om inlandssjöfart.
Propositionen finns att läsa på:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/93/74/5782331c.pdf