Riksdagen godkände 15 maj en internationell konvention från 2001, den så kallade bunkerkonventionen.
Konventionen innebär att fartygsägare ska vara ansvariga för skador som orsakats genom utsläpp av bunkerolja, som används vid fartygsdrift. Samma ansvar ska gälla för redare, personer som hyr fartyg utan besättning, eller andra som har hand om fartygets drift.
Gränserna för skadeståndsansvar ska också höjas, i linje med ett beslut av Internationella sjöfartsorganisationen, IMO.