Den 1 januari 2013 träder den så kallade Atenförordningen i kraft i Sverige. Detta innebär att vissa passagerarfartyg måste ha försäkring för dödsfall och skador på passagerare i samband med sjöolycka. (ansvarsförsäkring) För att visa att försäkringsplikten är uppfylld måste fartygen även ha ett certifikat från Transportstyrelsen.
Kraven på obligatorisk försäkring för vissa passagerarfartyg finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss (Atenförordningen).
De fartyg som omfattas av förordningen är:
•passagerarfartyg i internationell trafik
•passagerarfartyg i inrikes trafik i fartområde A eller B.
För att dessa fartyg ska få användas till sjöfart efter 1 januari 2013 måste de ha ett certifikat som utvisar att det finns en försäkring eller annan säkerhet som uppfyller kraven enligt Atenförordningen.
Ansökan om certifikat ska skickas till Transportstyrelsen. Till ansökan ska bifogas ett intyg från försäkringsgivaren om att försäkringen eller säkerheten täcker transportörens ansvar enligt Atenförordningen.

Skärgårdsredarna fick ärendet på remiss i våras. Då var förslaget att alla fartyg även i fartområde C, D och E skulle omfattas av förordningen. Medlemsfartygen har redan ansvarsförsäkring men gränsen var satt till max 12 passagerare vilket man protesterade emot av konkurrensskäl och för alla passagerares lika säkerhet. Föreningen anser att framför allt certifikatstvånget innebär en onödig administrativ börda för svenska fartyg i inrikes trafik och att kostaden (cirka 7 000:-/certifikat) inte är proportionell mot de små fartygens omsättning och försäkringspremier.
Tills vidare omfattas alltså inte majoriteten av medlemsfartygen av dessa krav.