Sjöhistoriska museet fördelar ett ekonomiskt bidrag till historiskt värdefulla fartyg Att bevara och bruka äldre fartyg är en komplex och kostsam uppgift . Totalt delas en miljon kronor ut varje år, fördelat på en rad olika fartyg.
Stödet ska stimulera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning. Bidraget utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden.
Bidrag kan sökas av ägare till fartyg som blivit k-märkta av Sjöhistoriska museet eller fartyg som står inför möjligheten att kunna k-märkas. Från och med januari 2012 är stödet till kulturhistoriskt värdefulla fartyg beskrivet i regeringens förordning (2011:1565).
En särskild ansökningshandling finns att hämta på Sjöhistoriska museets eller Statens maritima museers webbplats: www.sjohistoriska.se eller www.maritima.se
Ansökningar tas emot från och med 15 januari till och med 15 mars.