Transportstyrelsen har beslutat om sjöfartsavdelningens avgifter för 2010. Transportstyrelsens arbete med tillstånd, tillsyn och registerhållning ska i huvudsak finansieras genom avgifter och principerna ska vara desamma för alla trafikslag. I andra länder kan finansieringen se annorlunda ut men i Sverige ska i de flesta fall den som beställer tjänsten också vara den som betalar för den. Avgiftsfinansiering ska tydligt visa vad man betalar för, till skillnad mot skatt vars intäkt kan användas till olika ändamål. Grundfilosofin i alla myndigheter som är finansierade via avgifter är att avgiften ska täcka kostnaderna. Beräkningen av avgifter baseras på antalet planerade tillsyns- eller behörighetsärenden i förhållande till den tid och de kostnader arbetet för med sig. Beräkningen av avgiften för lotsdispenser beror på farledens och fartygets längd och typ av ärende.
Höjningen kommer att träda i kraft den 1 januari 2010
Avgiftsföreskriften kommer att publiceras på Transportstyrelsens webbplats.