Kustbevakningen kommer nu att börja rapportera vattenskoterförare för brott mot vattenskoterförordningen. Detta under förutsättning att länsstyrelsen anvisat tillåtna områden.

EG-domstolen meddelade den 4 juni 2009 dom avseende de mål som aktualiserats av Luleå tingsrätt angående begäran om ett förhandsavgörande rörande brott mot vattenskoterförordningen. Kustbevakningen gick i juni, efter att ha tagit del av EG-domstolens dom, ut med ett besked om att myndigheten skulle avvakta med rapportering av vattenskoterförare för brott mot vattenskoterförordningen tills dess att tingsrättens prövning av de aktuella ärendena var klar. Domarna i de aktuella ärendena har vunnit laga kraft. Kustbevakningen gör nu bedömningen att Kustbevakningen kan börja rapportera vattenskoterförare för brott mot vattenskoterförordningen under förutsättning att länsstyrelsen anvisat tillåtna områden.