Regeringen beslutade den 4 september att uppdra åt myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) att genomföra en analys av de näringspolitiska förutsättningarna för det svenska maritima klustret. Myndigheten ska dessutom beskriva klustrets betydelse för samhällsekonomin och för svensk handel, inklusive export. En särskild analys av klustrets styrkor och svagheter ska genomföras.
Då det tidigare genomförts få genomgripande analyser av sjöfartsklustret, som omfattar såväl rederinäring som därtill kopplade näringar, så som hamnar, skeppsmäklare, utrustningstillverkare och leverantörer, kommer vi genom det underlag som nu tas fram att få bättre kunskaper för att vidta åtgärder och bidra till utvecklingen av de näringspolitiska förutsättningarna för det svenska maritima klustret. Detta är något som bland annat våra nordiska grannländer lyckats väl med.
Ett led EU:s sjöfartsstrategi
Underlaget utgör vidare en viktig del i arbetet med att vara en än mer aktiv part i det förestående arbetet med att utveckla de åtgärder som ett led i EU:s sjöfartsstrategi, vilken antogs av sjöfartsministrarna i mars.
Tillväxtanalys ska redovisa sitt uppdrag den 31 mars 2010.