Regeringen har nu sagt definitivt nej till att införa en tonnageskatt. I många år har rederierna krävt att som i andra EU-länder slippa en reavinstbeskattning vid försäljningar av fartyg mot att istället betala en årlig tonnageskatt. Nu hamnar investeringarna utomlands i stället, säger redarna. En tonnageskatt skulle underlätta för rederierna att nyinvestera och få in nya fartyg under svensk flagg. Ändå säger finansdepartementet nu nej, ingen tonnageskatt under denna mandatperiod, även om många hävdar att denna skatt är kostnadsneutral jämfört med reavinstbeskattningen. Från rederihåll ser man regeringens definitiva nej nu som ett löftesbrott.